ΑρχικήΠοδόσφαιροΤα δεδομένα για τις ομάδες Β της Super League

Τα δεδομένα για τις ομάδες Β της Super League

Εξελίξεις για τους συλλόγους

Με τη συμμετοχή Β ομάδων της Super League 1 θα γίνει το επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου οι δύο λίγκες έκαναν γνωστές τις προτάσεις – εισηγήσεις τους.

Η Super League 1 εξηγεί ότι η διοργανώτρια της SL2 δεν γίνεται να αρνηθεί στην προκήρυξή της τη συμμετοχή των Β’ ομάδων και αν αυτό γίνει, τότε η Ε.Ε. της ΕΠΟ θα την ανακαλεί και θα την αλλάξει. Το σχέδιο είναι για τις δύο προσεχείς σεζόν. Αν σε αυτή του 2021-22 Β’ ΠΑΕ ολοκληρώσει σε θέση υποβιβασμού, θα μένει στην κατηγορία.

Με έντονα γράμματα τα σημαντικότερα σημεία αυτών…

ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ Β΄ΟΜΑΔΩΝ

Άρθρο 2 Δικαίωμα Σύστασης Β΄ Ομάδας και Συμμετοχής σε Πρωταθλήματα για τις αγωνιστικές περιόδους 2021-22 και 2022-23.

1. ΠΑΕ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2021-22, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν εφάπαξ και ενιαία συμμετοχή Β’ Ομάδας τους στο Πρωτάθλημα Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22 και 2022-23, καθ΄ υπέρβαση του προκαθορισμένου αριθμού ομάδων της εν λόγω κατηγορίας.

2. Ειδικότερα, το ως άνω δικαίωμα θα αποκτούν, κατά σειρά προτίμησης, οι τέσσερις (4) ΠΑΕ της παρ. 1 ανωτέρω, που κατά τις δέκα (10) αγωνιστικές περιόδους 2010-11 έως και 2019-20 συγκέντρωσαν αθροιστικά (και όχι κατά μέσο όρο), τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα υποδομών Κ20 – Κ19 της Super League 1. Εφόσον μία οι περισσότερες εξ αυτών δεν δηλώσουν συμμετοχή, το δικαίωμα αποκτούν κατά σειρά οι επόμενες ΠΑΕ κατά το ως άνω σύστημα κατάταξης. Αν το πρωτάθλημα Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2021-22 (ή επόμενης) συνενωθεί με το πρωτάθλημα Football League (ως είχε κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-21) και έτσι προκύψει μία ενιαία, κατά συγχώνευση, κατηγορία, ως δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία, το ως άνω δικαίωμα θα αποκτήσουν έξι (6) ομάδες. Αν μονός αριθμός ΠΑΕ δηλώσουν συμμετοχή B’ Ομάδας στο πρωτάθλημα Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22 και 2022-23, τότε θα χάνει το δικαίωμα η τελευταία, κατά το ως άνω σύστημα κατάταξης ΠΑΕ (ήτοι θα απορρίπτεται η δήλωση συμμετοχής της), ώστε να προκύπτει ζυγός αριθμός Β’ ομάδων. Εφόσον δήλωση συμμετοχής υποβάλλει μία (1) μόνο ΠΑΕ, τότε καμία Β΄ Ομάδα δε θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super League 2.

3. Η δήλωση συμμετοχής Β’ Ομάδας θα πρέπει να γίνεται χωρίς όρους και επιφυλάξεις και εγγράφως προς τη Super League 2 (με κοινοποίηση στην ΕΠΟ και τη Super League 1) το αργότερο μέχρι την 10η Αυγούστου 2021 ή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγκριση του παρόντος, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα. Η Ε.Ε. της ΕΠΟ, με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2021-22. Εφόσον πληρούνται οι οικείες προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού η Super League 2 θα αποδέχεται την οικεία δήλωση συμμετοχής Β’ Ομάδας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση μη νόμιμης, σιωπηρής ή ρητής άρνησης της Super League 2 να αποδεχτεί μια τέτοια δήλωση, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δε θα επικυρώνει την τυχόν υποβληθείσα προκήρυξη της Super League 2, κατά το άρθρο 7 παρ. 4(α) του ΚΑΠ και αν έχει ήδη εγκρίνει αυτή, θα ανακαλεί την οικεία έγκριση και θα τροποποιεί την προκήρυξη ώστε να συμμετέχουν οι Β’ Ομάδες στο οικείο πρωτάθλημα της Super League 2 κατά τα ανωτέρω. Κάθε σχετική διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

4. Οι προκηρύξεις της Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22 και 2022-23, θα οφείλουν να προβλέπουν το δικαίωμα συμμετοχής των Β’ Ομάδων των ως άνω ΠΑΕ Super League 1 που τυχόν θα υποβάλλουν μία δήλωση συμμετοχής Β’ Ομάδας, έστω και χωρίς ονομαστική αναφορά σε αυτές εφόσον κατά το χρόνο ψήφισης ή / και έγκρισης των οικείων προκηρύξεων δεν έχει προκύψει ο αριθμός ή / και η ταυτότητα των Β’ Ομάδων που θα συμμετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα Super League 2. Εφόσον δεν υπάρξει τέτοια διάταξη θα προστίθεται από την ΕΠΟ, κατά τη διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4(α) του ΚΑΠ.

5. ΠΑΕ που θα συμμετέχουν με τη Β΄ Ομάδα τους στο Πρωτάθλημα Super League 2, κατόπιν της δήλωσης συμμετοχής του παρόντος άρθρου 2, θα συμμετέχουν στο εν λόγω πρωτάθλημα υποχρεωτικά και για τις δύο (2) αγωνιστικές περιόδους 2021-22 και 2022-23 ακόμη κι αν με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 οι Β΄ Ομάδες τους υποβιβαστούν οποτεδήποτε από τη Super League 2 σε κατώτερη κατηγορία (πλην της περίπτωσης που υποβιβαστεί στη Super League 2 η Κύρια Ομάδα της ίδιας ΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 κατωτέρω – στην περίπτωση αυτή η B’ Ομάδα της ίδιας ΠΑΕ θα διαλύεται και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2022-23 μία άλλη ΠΑΕ της Super League 1, κατά το σύστημα κατάταξης της παρ. 2 ανωτέρω, θα έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή Β’ Ομάδας της στη Super League 2, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2022).

6. Σε περίπτωση που μια ΠΑΕ προβεί στη δήλωση συμμετοχής του παρόντος άρθρου 2 και αυτή γίνει δεκτή (είτε από τη Super League 2, είτε από την ΕΠΟ κατά την παρ. 3 ανωτέρω), δε θα δικαιούται να αποχωρήσει ή να μη συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτάθλημα Super League 2 αγωνιστικών περιόδων 2021-22 και 2022-23. Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης τότε θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΧΧΧ βαθμών από την Κύρια Ομάδας αυτής και προστίμου ΧΧΧ Ευρώ εις βάρος της οικείας ΠΑΕ, με απόφαση του Πειθαρχικού Οργάνου της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται η Κύρια Ομάδα της οικείας ΠΑΕ. Το προηγούμενο εδάφιο δεν θα εφαρμόζεται εφόσον η Β΄ Ομάδα δε συμμετέχει σε έως δύο (2) αγώνες για το πρωτάθλημα Super League 2 στο οποίο θα μετέχει η Β΄ Ομάδα – κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ΚΑΠ.

7. Μία Β΄ Ομάδα δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να προβιβαστεί στη Super League 1 ακόμη κι αν την ίδια χρονιά τύχει να υποβιβαστεί η κύρια ομάδα της ίδιας ΠΑΕ από τη Super League 1 στη Super League 2. Ωστόσο μία Β’ Ομάδα θα συμμετέχει κανονικά σε τυχόν Playoffs της Super League 2Οι προκηρύξεις της Super League 2 μπορούν να περιλαμβάνουν παρέκκλιση από τον κανόνα του προηγούμενου εδάφιου εφόσον τουλάχιστον οι μισές από τις ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στα Playoffs είναι Β’ Ομάδες.

8. Παρά το ότι μία Β’ Ομάδα δε μπορεί να υποβιβαστεί σε κατώτερη κατηγορία με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 (πλην της εξαιρετικής περίπτωσης του άρθρου 3 παρ. 3 κατωτέρω), θα συμμετέχει κανονικά σε τυχόν Playouts της Super League 2 της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

Άρθρο 3 Συμμετοχή Β’ Ομάδων σε πρωταθλήματα από την αγωνιστική περίοδο 2023-24 και εντεύθεν

1. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-23 θα παραμείνουν στη Super League 2 όσες Β’ Ομάδες δεν έχουν υποβιβαστεί σε κατώτερη κατηγορία. Εφόσον τότε προκύψουν κενές θέσεις Β’ Ομάδων στη Super League 2 (είτε επί συνόλου 4 είτε επί συνόλου 6 θέσεων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 ανωτέρω), τότε το οικείο δικαίωμα κατάληψης των κενών θέσεων θα αποκτούν οι ΠΑΕ με δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2023-24 κατά τη σειρά κατάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ανωτέρω (στην περίπτωση αυτή ο πίνακας κατάταξης της παρ. 2 του άρθρου 2 ανωτέρω θα αφορά τις προηγούμενες δέκα [10] αγωνιστικές περιόδους του πρώτου τη τάξει πρωταθλήματος υποδομών της Super League 1 μη περιλαμβανομένης της τελευταίας που είτε έχει μόλις λήξει είτε τυχόν είναι ακόμα σε εξέλιξη). Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και προ της έναρξης κάθε επόμενης αγωνιστικής περιόδου και θα ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 2 ανωτέρω.

Από την αγωνιστική περίοδο 2023-24 (περιλαμβανομένης) και μετά μία ΠΑΕ δικαιούται, προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου και δη πριν την 10η Αυγούστου κάθε έτους να αποσύρει (διαλύει) τη Β΄ Ομάδα της, με έγγραφη δήλωσή της προς την οικεία διοργανώτρια και την ΕΠΟ, χωρίς καμία συνέπεια. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζεται η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου ανωτέρω περί αναπλήρωσης κενών θέσεων εφόσον τέτοιες προκύπτουν. Κενές θέσεις στη Super League 2 θα θεωρείται ότι προκύπτουν μετά τον προβιβασμό τυχόν Β΄ Ομάδων από την τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία. (σ.σ. Η ΠΑΕ Αρης εισηγείται ως σχετικό κριτήριο για το δικαίωμα κατάληψης θέσης την κατάταξη της α΄ομάδας στο Πρωτάθλημα Super League κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021).

2. Εφόσον μία Β’ Ομάδα μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-23 και εντεύθεν υποβιβαστεί στην κατώτερη (τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία) τότε θα δικαιούται να αγωνίζεται σε αυτή κανονικά. Εφόσον υποβιβαστεί, όμως και από αυτή, θα διαλύεται. Μία Β’ Ομάδα, που, τυχόν, λόγω υποβιβασμού της, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, δύναται να προβιβάζεται κανονικά εκ νέου στο πρωτάθλημα της Super League 2. ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα η οποία υποβιβάζεται στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία θα δικαιούται να μη συμμετέχει στην τελευταία, χωρίς καμία συνέπεια, εφόσον το δηλώσει εγγράφως στην ΕΠΟ το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την τελική επικύρωση της βαθμολογίας της Super League 2 εκ της οποίας προέκυψε ο υποβιβασμός της. Το ίδιο δικαίωμα μη συμμετοχής στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία και διάλυσης της οικείας Β΄ Ομάδας χωρίς καμία συνέπεια θα ισχύει και για κάθε επόμενη αγωνιστική περίοδο εφόσον δηλώνεται προς τη διοργανώτρια αρχή της εν λόγω κατηγορίας το αργότερο μέχρι την 10η Αυγούστου προ της έναρξης του οικείου πρωταθλήματος. Στις περιπτώσεις, ωστόσο αποχώρησης κατά τα δύο (2) προηγούμενα εδάφια, η οικεία ΠΑΕ για τις δύο (2) επόμενες αγωνιστικές περιόδους δε θα δικαιούται να επανασυστήσει Β΄ Ομάδα.

3. Εφόσον η κύρια ομάδα μίας ΠΑΕ που διατηρεί και Β’ Ομάδα υποβιβαστεί, υποβιβάζεται αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της βαθμολογίας και η Β΄ Ομάδα αυτής. Αν η κύρια ομάδα μίας ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα αγωνίζεται στη Super League 2 (και η Β΄ Ομάδα αυτής στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία) και η εν λόγω κύρια ομάδα υποβιβαστεί σε κατώτερη κατηγορία, τότε η Β΄ Ομάδα διαλύεται ακόμη κι αν έχει κερδίσει το δικαίωμα προβιβασμού της στη Super League 2.

Άρθρο 4 Σύνθεση Β’ Ομάδων – Ζητήματα Ποδοσφαιριστών & Προπονητών

1. Σε μία Β’ Ομάδα δικαιούνται να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που κατά την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους μετά την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο θα μετέχει η Β΄ Ομάδα δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και που κατά το χρόνο που αγωνίζονται σε ένα αγώνα της Β΄ Ομάδας έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Κατ΄ εξαίρεση του ως άνω ανώτατου ορίου των 23 ετών, δύνανται σε κάθε αγώνα μίας Β’ Ομάδας να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα και να αγωνίζονται έως πέντε (5) ποδοσφαιριστές, άνω των 23 ετών. Στο Φύλλο Αγώνα κάθε αγώνα στον οποίο μετέχει η Β΄ Ομάδα θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον δέκα (10) ποδοσφαιριστές που έχουν εκπαιδευθεί σε ακαδημίες ελληνικών ομάδων για τουλάχιστον τρία (3) έτη κατά τις ηλικιακά έτη 15 έως και 21 (locally trained). Με ειδική απόφαση ή οδηγία της Ε.Ε. της ΕΠΟ μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις απόδειξης τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης.

2. Ένας ποδοσφαιριστής μίας ΠΑΕ μπορεί να αγωνίζεται σε αγώνες και να συμμετέχει στις προπονήσεις και της κύριας, της Β’ Ομάδας και των ομάδων υποδομών αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων. Η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στους αγώνες ή και στις προπονήσεις της κύριας και της Β’ Ομάδας μίας ΠΑΕ δε συνιστά νέα εγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή ή δανεισμό. Ωσαύτως η μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή από την κύρια προς τη Β’ Ομάδα και αντιστρόφως θεωρείται ως εγγραφή σε μία ομάδα υπό την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του ΚΙΜ και της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ΚΑΠ.

3. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, η συμμετοχή του ίδιου ποδοσφαιριστή σε δύο (2) αγώνες της Κύριας και της Β’ Ομάδας, αν μεταξύ της λήξης του πρώτου και της έναρξης του δεύτερου αγώνα δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες. Ως συμμετοχή νοείται η πραγματική συμμετοχή σε αγώνα και όχι η απλά αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα. Η παρούσα διάταξη υπερισχύει  της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ΚΑΠ.

4. ΠΑΕ της Super League 1 που διατηρεί Β’ Ομάδα δύναται, κατά παρέκκλιση απ΄ όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Παραρτήματος Α΄ του ΚΙΜ να διατηρεί στη δύναμη της αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές προερχόμενους από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ κατ΄ανώτατο όριο δέκα έξι (16) εκ των οποίων έως οποίων έως δέκα (10) μπορεί να είναι άνω των είκοσι τριών (23) ετών.

5. Αν η Β’ Ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2 τότε δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτή ερασιτεχνών της ΠΑΕ ή του ιδρυτικού σωματείου. Αν η Β΄ Ομάδα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, εξακολουθεί να ανήκει κανονικά στην οικεία ΠΑΕ και επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή  επαγγελματιών (ακόμη κι αν η εν λόγω κατηγορία είναι ερασιτεχνική), ερασιτεχνών της ΠΑΕ και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του οικείου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

6. Ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για τις Β’ Ομάδες οι περιορισμοί και προϋποθέσεις του ΚΙΜ και του ΚΑΠ, περί συμμετοχής σε ένα αγώνα αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο μια ΠΑΕ που διατηρεί και κύρια και Β΄ Ομάδα δικαιούται να διατηρεί τον αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που ορίζονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Α’ του ΚΙΜ, επί τη βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται για την κατηγορία της κύριας ομάδας αυτής (και όχι αθροιστικά τον αριθμό που προβλέπεται και για την κατηγορία που αγωνίζεται η κύρια ομάδα και η Β΄ Ομάδα).  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Παραρτήματος Α’ του ΚΙΜ μια ΠΑΕ που διατηρεί και Β’ Ομάδα δικαιούται να διατηρεί έως εβδομήντα (70) ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 έως 21 ετών αν η κύρια ομάδα της αγωνίζεται στη Super League 1 και έως 60 αν η κύρια ομάδα της αγωνίζεται στη Super League 2.

7. Δεν αποτελεί λόγο λύσης του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή η απαίτηση της ΠΑΕ να αγωνιστεί αυτός σε αγώνα ή να συμμετέχει στις προπονήσεις της Β’ Ομάδας, πλην αν άλλως ορίζεται στο συμβόλαιο ή σε άλλη έγγραφή συμφωνία μεταξύ αυτού και της ΠΑΕ.

8. Μία Β’ Ομάδα πρέπει να έχει ένα προπονητή διαφορετικό από τον προπονητή της κύριας ομάδας. Ο τελευταίος δε δικαιούται να συμμετέχει και να αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα αγώνων της Β’ Ομάδας με οποιαδήποτε ιδιότητα. Τα λοιπά μέλη της κύριας ομάδας (προπονητικό και ιατρικό team, φροντιστές κλπ) δικαιούνται να συμμετέχουν κανονικά και να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα αγώνων της Β’ Ομάδας.

9. ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα οφείλει να έχει ασφαλισμένους (στο πλαίσιο ομαδικής ή ατομικής ασφάλισης) το σύνολο των ποδοσφαιριστών της, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την κατηγορία που ανήκει η κύρια ομάδα αυτής, σε κάθε περίπτωση.

10. Η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στη Β΄ Ομάδα αποτελεί συμμετοχή και προσμετράται κανονικά για τη συμπλήρωση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ΚΙΜ.

11. Μια ΠΑΕ υποχρεούται να υπογράφει με ένα ποδοσφαιριστή συμβόλαιο σε έντυπο συμβόλαιο της διοργανώτριας αρχής όπου ανήκει η κύρια ομάδα αυτής σε κάθε περίπτωση. Ο έλεγχος αυτού, κατά το άρθρο 6 του Παραρτήματος Γ’ του ΚΙΜ γίνεται από την διοργανώτρια αρχή όπου αγωνίζεται η κύρια ομάδα της οικείας ΠΑΕ.

12. Μία απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου περί επιβολής ή ενεργοποίησης ποινής αφαίρεσης βαθμών λόγω οφειλών σε ποδοσφαιριστή ή προπονητή κατά το άρθρο 24 του ΚΙΜ ισχύει σε κάθε περίπτωση εις βάρος της κύριας ομάδας της οικείας ΠΑΕ και κοινοποιείται στη διοργανώτρια που αγωνίζεται αυτή.

13. Ως «οικεία επαγγελματική ένωση» για την εφαρμογή του άρθρου 10 του Παραρτήματος Α΄ του ΚΙΜ ορίζεται η διοργανώτρια αρχή στην οποία αγωνίζεται η κύρια ομάδα μίας ΠΑΕ, σε κάθε περίπτωση.

14. Σε περίπτωση που μία Β’ Ομάδα υποβιβαστεί στην τρίτη τη τάξει εθνική κατηγορία και αυτή είναι ερασιτεχνική, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του Παραρτήματος Α’ του ΚΙΜ.

15. Σε περίπτωση που σε μία ΠΑΕ που διατηρεί Β΄ Ομάδα επιβληθεί ποινή απαγόρευσης ή περιορισμού μεταγραφών με απόφαση οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαιοδοτικού ή δικαστικού οργάνου (λ.χ., ενδεικτικά, απόφαση οργάνου της FIFA, πειθαρχικών οργάνων διοργανωτριών ή της ΕΠΟ, οργάνων αδειοδότησης της ΕΠΟ κλπ) τότε η εν λόγω ποινή ισχύει καθολικά εις βάρος της οικείας ΠΑΕ και αφορά τόσο την κύρια όσο και τη Β΄ Ομάδα αυτής, αλλά και τις ομάδες υποδομών.

Άρθρο 5 Πειθαρχικά Ζητήματα

1. Οι χρηματικές πειθαρχικές ποινές του Π.Κ. επιβάλλονται κατά την κατηγοριοποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου του 3  και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Κ., αναλόγως του που αγωνίζεται η οικεία κύρια ή Β΄ ομάδα μίας ΠΑΕ και σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Π.Κ. Εφόσον η Β’ Ομάδα μίας ΠΑΕ αγωνίζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία ισχύουν οι διατάξεις του Π.Κ. περί ποινών σε Σωματεία (ιδίως, δε η παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Κ.), πλην αν άλλως ορίζεται στον Π.Κ.

2. Οι κίτρινες κάρτες που δέχεται ένας ποδοσφαιριστής προσμετρώνται χωριστά και επιφέρουν ποινές για την κάθε ομάδα χωριστά (κύρια ή Β’ Ομάδα) στην οποία αγωνίζεται και αναλόγως που έλαβε ο ποδοσφαιριστής αυτές και δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 7(β) του άρθρου 7 του ΠΚ. Η δήλωση της παρ. 4(δ) του άρθρου 7 του ΠΚ γίνεται στην οικεία διοργανώτρια όπου αγωνίζεται η οικεία ομάδα (κύρια ή Β’ Ομάδα) και εφόσον έχουν συμπληρωθεί 4 ή 7 κίτρινες κάρτες σε αγώνες της κάθε κατηγορίας χωριστά.

3. Οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρατηρήσεων ή απευθείας αποβολής (κόκκινες κάρτες) προσμετρώνται χωριστά και επιφέρουν ποινές για την κάθε ομάδα χωριστά (κύρια ή Β’ Ομάδα) στην οποία αγωνίζεται και αναλόγως που έλαβε ο ποδοσφαιριστής αυτές. Ο οικείος ποδοσφαιριστης εκτίει την ποινή από κόκκινη κάρτα αποκλειστικά εντός της διοργάνωσης όπου έλαβε αυτή (της κύριας ή της Β΄ Ομάδας) και έτσι συμμετέχει κανονικά στην έτερη διοργάνωση.

4. Ένας αξιωματούχος ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα και στον οποίο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκτίει αυτή από κάθε επόμενο αγώνα της ΠΑΕ (τόσο της κύριας όσο και της Β΄ Ομάδας). Ο κανόνας αυτόν δεν ισχύει για αξιωματούχους που σχετίζονται αποκλειστικά με την κύρια ή τη Β΄ Ομάδα (όπως ιδίως οι προπονητές αυτών).

5. Για την υποτροπή, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 και στο άρθρο 15 του Π.Κ., λαμβάνονται υπόψη χωριστά και αυτοτελώς οι ποινές και τα παραπτώματα στο πλαίσιο αγώνων της κύριας και της Β΄ Ομάδας.

6. Ποινή αφαίρεσης βαθμών, απαγόρευσης διεξαγωγής αγώνων σε συγκεκριμένο γήπεδο, διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο ή κεκλεισμένων των θυρών, αποκλεισμού από αγώνες ή διοργάνωσης και υποβιβασμού εις βάρος ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα υπολογίζονται και εκτίονται αποκλειστικά εντός της κατηγορίας που αγωνίζεται η κύρια ή η Β΄ Ομάδα, αναλόγως των περιστάσεων και σε σχέση με τη διοργάνωση εντός της οποίας έλαβε χώρα το οικείο πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα πειθαρχικά δικαιοδοτικά όργανα οφείλουν να διευκρινίζουν ρητά το εν λόγω ζήτημα με τις αποφάσεις τους.

7. Οι ποινές της παρ. 1(γ) του άρθρου 16 του Π.Κ. επιβάλλονται αναλόγως της κατηγορίας που αγωνίζεται η κύρια και η Β΄ Ομάδα.

8. Τα πειθαρχικά παραπτώματα εκδικάζονται από τα πειθαρχικά όργανα του άρθρου 36 του ΚΑΠ αναλόγως της διοργάνωσης με την οποία σχετίζονται και κατά κανόνα είναι διαφορετικά για την κύρια και για τη Β΄ Ομάδα. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αμφιβολία για το αρμόδιο πειθαρχικό δικαιοδοτικό όργανο (της διοργανώτριας αρχής της κύριας ή της Β΄ Ομάδας μίας ΠΑΕ) οι πρόεδροι των δυο οργάνων αποφαίνονται (ακόμα και προφορικά), κατά την διακριτική τους ευχέρεια, σχετικά με το όργανο το οποίο θα χειριστεί την υπόθεση. Εφόσον δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσων της ΕΠΟ αποφαίνεται κατά την δική του διακριτική ευχέρεια. Οι αποφάσεις αυτές, σχετικά με την αρμοδιότητα, επιτρέπεται μόνο να προσβληθούν σε συνδυασμό με έφεση κατά της οριστικής απόφασης του οργάνου στο οποίο είχε ανατεθεί η υπόθεση.

9. Παράβαση του άρθρου 35 του ΚΑΠ οδηγεί στην επιβολή της ποινής αποκλεισμού από αγώνες της οικείας διοργανώτριας, πλην αν η παραβίαση δε μπορεί να συσχετιστεί με την κύρια ή τη Β΄ Ομάδα οπότε επιβάλλεται και από τις δύο οικείες διοργανώτριες . Η ποινή της απαγόρευσης μεταγραφών επιβάλλεται ενιαία εις βάρος της ΠΑΕ.

10. Όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ωσαύτως και για ποινές που προβλέπονται στον ΚΑΠ και σε κάθε άλλον Κανονισμό της ΕΠΟ ή σε προκήρυξη πρωταθλήματος.

Άρθρο 6 Συμμετοχή της ΠΑΕ στη διοργανώτρια αρχή της Β’ Ομάδας 

1. ΠΑΕ που διατηρεί Β’ Ομάδα εγγράφεται κανονικά ως μέλος της διοργανώτριας αρχής όπου αγωνίζεται η Β’ Ομάδα και συμμετέχει κανονικά στις εργασίες και στο σύνολο των καταστατικών ή άλλων οργάνων αυτής, με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις όμοια με αυτά των λοιπών πλήρων μελών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής διάταξης και πλην αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο η οικεία ΠΑΕ δε θα έχει δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου / Αναπληρωτή Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή Διευθύνοντα Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή ή άλλου προσώπου με αντίστοιχες αρμοδιότητες (ασχέτως της ονομασίας του).

2. Η διοργανώτρια αρχή όπου μετέχει μία ή περισσότερες Β΄ Ομάδες δε θα μπορεί να επιβάλλει εξαιρετικούς δυσμενείς αγωνιστικούς, εμπορικούς, οικονομικούς ή άλλους όρους εις βάρος των ΠΑΕ που διατηρούν Β΄ Ομάδες (λ.χ. επιβολή αυξημένων παραβόλων, δικαιωμάτων συμμετοχής κλπ.) με οποιοδήποτε τρόπο. Αντιστοίχως οι ΠΑΕ που διατηρούν Β΄ Ομάδες δε θα δικαιούνται πρόσθετων παροχών, εκ της αυξημένης τυχόν εμπορικής αξίας αυτών ή για άλλο συναφή λόγο.

Άρθρο 7    Αγωνιστικά ζητήματα – Τίτλος Β΄ Ομάδας

1. Μια Β΄ Ομάδα δε μπορεί να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες στην κύρια έδρα που έχει δηλώσει η κύρια ομάδα αυτής, πλην αν αυτό επιτραπεί ρητά από τη διοργανώτρια αρχή της κύριας ομάδας. Η τελευταία δε θα αρνείται ένα τέτοιο αίτημα (το οποίο μπορεί να υποβάλλει και η φιλοξενούμενη ομάδα) ιδίως όταν προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας των αποστολών των ομάδων ή / και των θεατών.

2. Απαγορεύεται σε ΠΑΕ που διατηρεί Β΄ Ομάδα ο δανεισμός οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή της σε ΠΑΕ ή σωματείο που ανήκει στην κατηγορία όπου αγωνίζεται η Β΄ Ομάδα αυτής. Εφόσον προκύψει παραβίαση του εν λόγω περιορισμού μετά την υπογραφή ενός συμβολαίου δανεισμού, τότε ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δε θα δικαιούται να αγωνίζεται στη δανειζόμενη ΠΑΕ ή σωματείο και θα γεννάται δικαίωμα αζήμιας λύσης του συμβολαίου δανεισμού.

3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Β΄ Ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος.

4. ΠΑΕ που διατηρεί Β΄ Ομάδα δεν υποχρεούται να συμμετέχει στα Πρωταθλήματα Υποδομής που τυχόν διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή στην οποία μετέχει η Β΄ Ομάδα. Αντιθέτως η ίδια ΠΑΕ συμμετέχει υποχρεωτικά στα Πρωταθλήματα Υποδομής που διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή στην οποία μετέχει η κύρια ομάδα αυτής και για τα οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή για όλες τις ΠΑΕ της κατηγορίας.

5. Μια Β΄ Ομάδα χρησιμοποεί υποχρεωτικά το διακριτικό τίτλο της κύριας ομάδας ακολουθούμενο από το γράμμα «Β» στο τέλος αυτού.

Άρθρο 8 Λοιπές διατάξεις

Με ειδικές οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που μπορούν να εκδίδονται οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τις Β΄ Ομάδες και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό με σαφήνεια. Ο Παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στη από ΧΧ συνεδρίαση Νο ΧΧ της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

22,501ΥποστηρικτέςΚάντε Like
6,323ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
70ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
121ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ